RODO

Informujemy, że dane osobowe, których administratorem pozostaje PRO EGO Maciej Śnieżyński, ul. Warmińska 2c, 19-400 Olecko świadczący profesjonalne usługi w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii,  chronione są z należytą starannością, w oparciu o rozwiązania przyjęte w obowiązującym stanie prawnym z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Dane osobowe gromadzone przez Ośrodek Psychoterapii PRO EGO pozyskiwane są wyłącznie na podstawie wyraźnie udzielonej zgody osoby, której dotyczą w związku z prowadzoną działalnością.

Osoby, które powierzyły Ośrodkowi Psychoterapii PRO EGO swoje dane osobowe mają prawo do wglądu oraz ich poprawienia w każdym czasie, a także otrzymania ich od administratora danych, w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Na wyraźne, udokumentowane żądanie osoby, która udostępniła jej dane, Ośrodek Psychoterapii PRO EGO trwale usunie powierzone jemu dane osobowe.

Ośrodek Psychoterapii PRO EGO każdorazowo informuje osobę, której dane zostaną sprostowane lub usunięte, w możliwie jak najszybszym czasie o takim działaniu. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, w których pomimo podjęcia należytych starań przez administratora danych zmierzających do poinformowania osoby o sprostowaniu lub usunięciu jej danych osobowych, takie działanie było niemożliwe.

Dane osobowe są przechowywane przez Ośrodek Psychoterapii PRO EGO wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu terapeutycznego, o ile inne przepisy nie nakładają na administratora danych odmiennych obowiązków w powyższym zakresie.

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem sytuacji regulowanych przepisami szczególnymi.

Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe Ośrodkowi Psychoterapii PRO EGO, ma prawo do złożenia skargi na działanie administratora danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, do krajowego organu ochrony danych osobowych.